123

فیدر و تفنگ سیم

توضیح کوتاه:

فیدرهای سیم اتوماتیک برای تغذیه مداوم و پیوسته سیم استفاده می شود.آنها فیدرهای سیم اتوماتیک هستند که می توانند به طور مداوم و پیوسته سیم را مطابق پارامترهای تنظیم شده تحت کنترل میکرو کامپیوتر تغذیه کنند.